Despre noi

Scopul fundaţiei este sprijinirea dezvoltării turistice şi culturale, precum şi întărirea şi consolidarea relaţiilor interpersonale în vederea promovării unei activităţi durabile şi eficiente care să pună în valoare potenţialul turistic şi uman din România. Fundația PROVITUR România îşi propune să contribuie la o îmbunătăţire a activităţilor de marketing şi de branding a destinaţiilor şi a turismului religios şi cultural pe care aceasta le oferă.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Turism

a) Susţinerea unor proiecte de dezvoltare şi cooperare în domeniul turistic;

b) Dezvoltarea turismului de toate tipurile, promovarea de schimburi de date, informaţii, specialişti şi alte forme de cooperare.

c) Promovarea în cadrul programelor turistice, a potenţialului local, regional şi naţional şi conlucrarea cu factori din domeniul culturii, sportului, învăţământului, pentru valorificarea meşteşugurilor tradiţionale, organizarea de târguri cu vânzare şi expoziţii;

d) Consultanţă şi sprijin în vederea funcţionării în deplină legalitate a unităţilor din turism. În acest sens Fundaţia va asigura asistenţă de specialitate şi informaţii privind legislaţia în domeniu;

e) Colaborarea cu factorii de resort pentru crearea unei infrastructuri turistice corespunzătoare şi conformă cerinţelor turismului intern şi internaţional;

f) Conlucrarea cu organele locale sau centrale, prestatorii de servicii turistice, organisme internaţionale interesate în valorificarea şi valorizarea potenţialului turistic şi uman din România;

g) Atragerea de fonduri băneşti prin colecte publice, donaţii, sponsorizări, contribuţii, subvenţii de la persoane de drept public şi din participări la diverse programe cu finanţări interne şi externe în vederea creşterii calităţii turismului din România;

h) Conservarea, refacerea şi protecţia mediului înconjurător a rezervaţiilor naturale, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, organizarea de acţiuni de ecologizare a zonelor turistice şi de cunoaştere a tradiţiilor culturale specifice;

i) Editarea periodică a unor materiale de promovare, informative şi de specialitate, care vor fi, după caz, distribuite gratuit sau contra cost;

j) Realizarea de activităţi economice pentru atingerea scopului;

k) Elaborarea unor strategii pe termen lung, mediu şi scurt, pentru realizarea de programe turistice; Elaborarea de studii şi analize pe domeniile de interes turistic;

l) Organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane, cursuri de formare şi specializare în domeniul turismului.

m) Crearea de parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate, cu scopuri similare sau care promovează scopul asociaţiei;

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Cultură

a) Prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane (editarea şi tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV);

b) Programe de cercetare, asistenţă şi servicii în restaurarea, amenajarea sau conservarea obiectelor, obiectivelor sau zonelor importante, aflate în patrimoniului istoric, cultural, spiritual sau etnografic;

c) Programe de cercetare şi educaţie în domeniul dialogului intercultural;

d) Valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual prin programe şi servicii de turism cultural;

e) Promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;

f) Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europeană.


OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Tineret

a) Tabere şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltarea personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;

b) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de experienţă;

c) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de tineret europene şi aquis-ului comunitar.


OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Mediu

a) Realizarea de programe şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

b) Promovarea şi implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Educație și cercetări interdisciplinare

a) Formare profesională în turism: cursuri de perfecţionare, calificare şi recalificare profesională pentru persoane care doresc să activeze în domeniul turistic;

b) Programe de instruire vocaţională şi reinstruire;

c) Programe de educaţie şi training în domeniile de activitate ale fundaţiei;

d) Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie civică destinate cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale şi urbane slab-dezvoltate pentru promovarea şi valorizarea turismului din România;

e) Programe de cercetare în domeniul turismului.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Dezvoltare organizațională

a) Consultanţă şi training pentru organizaţii în managementul, schimbarea şi cultura organizaţională, management de proiect şi marketingul turistic;

b) Consultanţă şi training pentru organizaţii în recrutare de personal, pregătirea voluntarilor şi dezvoltarea resurselor umane;

c) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de bune practici organizaţionale;

d) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de finanţare europene şi aquis-ului comunitar.

Contactează-ne

municipiul Iași, blv. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, județul Iași
Telefon: +40 232 276 907

contact information

write us or contact us on our social media

  Fundația PROMOVAREA ȘI VALORIZAREA IDENTITĂȚII TURISMULUI DIN ROMÂNIA ”PROVITUR ROMÂNIA”

  Sediu social: municipiul Iași, sos. Nicolina nr. 115, jud. Iași
  Adresă corespondență: municipiul Iași, blv. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, jud. Iași
  Email: office@provitur.ro
  web: www.provitur.ro

  CIF: 26779185; Nr. înregistrare în R.A.F.: 5/F/01.042010

  Cont IBAN RON: RO18 OTPV 0000 0000 0155 6135
  Cont IBAN EURO: RO54 OTPV 0000 0000 0168 7019
  Cod SWIFT: OTPVROBU